Regulamin sklepu

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1 Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Administratora w ramach Serwisu paramedico.pl, a także prawa i obowiązki Użytkowników.

Sklep Internetowy Paramedico, działający pod adresem paramedico.pl, prowadzony przez Medius Artykuły Medyczne i Stomatologiczne s.c. Bogdan Kraus, Ludmiła Kraus.
Siedziba spółki: 48-303 Nysa u. Piłsudskiego 62a

Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej paramedico.pl jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz akceptacją niniejszego regulaminu i zobowiązuje Zamawiającego do jego przestrzegania.

§ 2 Serwis paramedico.pl zajmuje się sprzedażą wyrobów i sprzętów stomatologicznych za pośrednictwem sieci Internet.

§ 3 Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży towarów przez Sklep Internetowy Paramedico, określa prawa i obowiązki Sklepu Internetowego Paramedico i Klienta oraz zasady postępowania  reklamacyjnego.

§ 4 Informacje dotyczące towaru, jego opisu i ceny stanowią propozycję zawarcia umowy sprzedaży i nie są ofertą w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn, zm.).

Przed decyzją o kupnie Klient winien zapoznać się z informacjami znajdującymi się przy zdjęciu - zawierają one szczegółowy opis właściwości danego towaru.

Staramy się, aby informacje o produktach na naszych stronach były rzetelne i sprawdzone, nie ponosimy jednak odpowiedzialności za zmiany wprowadzone przez producentów oraz ewentualne błędy w opisie produktów.

§ 5 Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin – niniejszy dokument, który określa zasady świadczenia usług przez Administratora w ramach Serwisu paramedico.pl Administrator Serwisu paramedico.pl (Adminiostrator) – Medius s.c.

Użytkownik – Kupujący korzystający z Serwisu paramedico.pl, który zaakceptował niniejszy Regulamin. Sprzedawca – określenie stosowane dla Administratora Serwisu.
Kupujący (Zamawiający)– Osoba fizyczna musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. To samo dotyczy reprezentantów i pełnomocników osób prawnych. Osoba składająca zamówienie w imieniu Klienta będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną, przez samo wysłanie Formularza zamówienia oświadcza, że jest upoważniona do reprezentowania tego Klienta. 
W przypadku, jeśli pełnomocnictwo do działania w imieniu Klienta nie zostanie przez niego potwierdzone, albo jeśli osoba składająca zamówienie jako organ osoby prawnej nie będzie jej organem, lub wykroczy poza zakres umocowania takiego organu, będzie ona zobowiązana do zwrotu tego, co otrzymała od Sprzedającego, a także do naprawienia szkody, jaką Sprzedający poniesie przez to, że przyjmie zamówienie nie wiedząc o braku umocowania.

Towar – rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem Transakcji między Kupującym i Sprzedającym, zgodnie z niniejszym Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Hasło Kupującego – ciąg znaków składających się z cyfr, liczb lub znaków specjalnych nadanych przed Administratora w procesie rejestracji Konta Kupującego, a służący autoryzacji Sprzedawcy w procesie logowania na Konto.

Konto Kupującego – prowadzony w ramach Serwisu paramedico.pl zbiór zasobów (miejsce), za pośrednictwem którego Sprzedawca wprowadza dane i zarządza nimi.Na Koncie Sprzedawcy zapisywane są informacje dotycznące Kupującego oraz informacje dotyczące podejmowanych przez niego czynności w ramach Serwisu paramedico.pl. Konto – określenie stosowane dla Konta Kupującego. Umowa – umowa o świadczenie Usług w ramach Serwisu paramedico.pl zawarta poprzez akceptację niniejszego Regulaminu.

Zamówienie – formularz internetowy służący do składania zamówień w Serwisie paramedico.pl Wirtualny koszyk zakupów – narzędzie umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Towarów przed ich zakupem, przeliczanie wartości Towarów zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie dodatkowych kosztów (w tym kosztów dostawy).

Transakcja – zakup Towaru przez Użytkownika za pomocą Serwisu paramedico.pl

Przerwa Techniczna – przerwa w korzystaniu z Usług spowodowana zaplanowanymi przez Administratora pracami technicznymi, niezbędnymi do zapewnienia prawidłowego korzystania z Usług.Rozdział 2. Założenie konta i korzystanie z usług§ 6 Sklep internetowy paramedico.pl jest dostępny dla wszystkich użytkowników internetu.

Warunkiem korzystania z Usług jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem przez Użytkownika zgody na warunki określone w Regulaminie.

Umowa o świadczenie usług w ramach Serwisu paramedico.pl zostaje zawarta w dniu akceptacji niniejszego Regulaminu.

Użytkownik może zarejestrować w Serwisie paramedico.pl Konto poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem www.paramedico.pl, który po kliknięciu w link aktywacyjny wysłany na podany przez Użytkownika adres e-mail ma status aktywny.

Umowa o świadczeniu usług w ramach Serwisu paramedico.pl zostaje zawarta na czas nieokreślony i może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie przez Sprzedawcę Umowy odnosi skutek najwcześniej po upływie 15 dni od zakończenia ostatniej sprzedaży Towaru, w której Użytkownik uczestniczył korzystając z danego Konta.

Kupującemu, będącemu osobą fizyczną przysługuje uprawnienie do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia aktywacji Konta Kupującego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu. Użytkownik, który udostępnił Konto na zasadach określonych poniżej ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane w ramach Serwisu paramedico.pl.

Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta są niezbywalne, z zastrzeżeniem, że Konto Użytkownika będącego przedsiębiorcą może przejść na rzecz innego przedsiębiorcy w razie zbycia przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części.

Administrator zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez Serwis w przypadu stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone lub naruszenia Regulaminu.

Administrator może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępnego do jego Konta.

Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik natychmiast odzyska dostęp do Konta.

Z tytułu zastosowania blokady Konta Użytkownika nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze względem Administratora.

Zabronione jest jakiekolwiek korzystanie z Konta do działania na szkodę innych Użytkowników Serwisu i Serwisu paramedico.pl.

Rozdział 3. Zawarcie umowy i dostawa towaru. Regulamin zakupów

 

§ 7 Zamówienia składane są bezpośrednio na stronie Serwisu paramedico.pl lub e-mailem sklep@paramedico.pl, w wyjątkowych przypadkach telefonicznie (+48) 77 44 87 000
lub faksem (+48) 77 44 87 799.

Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie Internetowym Paramedico jest zarejestrowanie się.

Przy pierwszym wejściu do sklepu, nowy klient podczas rejestracji winien podać dane osobowe (Imię, Nazwisko, Adres e-mail), jeśli chce otrzymywać faktury na firmę - dane firmy (Nazwa firmy, Numer NIP), dane teleadresowe (Ulica, Kod pocztowy, Miasto, Kraj), dane kontaktowe (Numer telefonu, Numer faksu) oraz wybrane przez siebie hasło.

Po zakończeniu rejestracji nowy klient otrzymuje e-maila na adres podany przy rejestracji i musi aktywować swoje konto klikając w link podany w mailu.

Po aktywowaniu konta klient może zamawiać towary w Sklepie Internetowym Paramedico. § 8 Po otrzymaniu zamówienia system informatyczny Sklepu Internetowego Paramedico generuje automatycznie list e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, który jest przesyłany na adres poczty internetowej wskazany podczas rejestracji.

Zamówienie zostaje zarejestrowane w systemie informatycznym Sklepu Paramedico jako przyjęte. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia umowa sprzedaży pomiędzy Sklepem Internetowym Paramedico a Klientem zostaje zawarta.

Zamówienie zostaje zarejestrowane w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Paramedico jako będące w trakcie realizacji. W przypadku stwierdzenia niezgodności podanych danych lub w innych szczególnych sytuacjach Sklep Internetowy Paramedico ma prawo do odmowy realizacji zamówienia, o czym zamawiający zostanie bezzwłocznie poinformowany.

§ 9 Zamówienia są realizowane przez Sklep Internetowy Paramedico w ciągu 2 dni roboczych licząc od dnia zarejestrowania wpłaty za zamówiony Towar na koncie firmy Medius s.c. lub w dniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia w przypadku wyboru przesyłki pobraniowej.

W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie lub przy towarze tylko na zamówienie *** czas ten może się wydłużyć. W takim przypadku nasz pracownik potwierdzi telefonicznie termin dostawy.

Zamówiony towar wraz z dowodem zakupu (faktura VAT lub paragon) zostają dostarczone Klientowi w sposób wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

Termin dostawy towaru zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia przesyłki.

W przypadku gdy zamówiony towar osiągnie wartość powyżej 300 zł wysyłamy towar na własny koszt.

Jeśli wybiorą Państwo przesyłkę firmą kurierską i płatność przy odbiorze pokrywamy koszty pobrania.

Istnieją następujące sposoby dostarczenia zamówionego towaru:

a) Firma kurierska - dostawa w ciągu 2 dni roboczych

  • paczka do 30 kg - 15,00 zł

  • przesyłka pobraniowa – 18,00 zł

b) odbiór osobisty w siedzibie Sklepu Medius (po potwierdzeniu terminu odbioru)
ul. Piłsudskiego 62a 48-303 Nysa

§ 10 Za zamówiony towar Sklep Internetowy Paramedico nalicza cenę według Cennika.Za zamówiony towar Klient płaci Sklepowi Internetowemu Paramedico

  • kartą kredytową lub e-przelewem;

  • przedpłatą -przelewem na konto firmy podane na Fakturze VAT;

  • za pobraniem (płatne przy odbiorze przesyłki u kuriera lub na poczcie);

  • gotówką w kasie - w przypadku Klientów odbierających zamówiony towar osobiście.

W uzasadnionych przypadkach rezerwujemy sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.

W przypadku konieczności sprowadzenia nietypowego towaru na indywidualne zamówienie możemy także zażądać zaliczki.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

§ 11 W momencie odbioru towaru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki.

W przypadku niezgodności lub gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane należy w obecności kuriera lub pracownika poczty sporządzić protokół reklamacyjny oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie (w większości przypadków gwarancje produktów nie obejmują uszkodzeń mechanicznych, spowodowanych działaniem z zewnątrz).

Odbiór towaru bez uwag uważamy za przyjęcie towaru pełnowartościowego.

W przypadku towarów wadliwych, uszkodzonych fabrycznie bądź niekompletnych gwarantujemy ich wymianę na towar wolny od wad, pod warunkiem zgłoszenia uszkodzenia w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa klient.

§ 12 W sklepie oferujemy produkty fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, legalnie wprowadzone na rynek polski.

Część artykułów objęta jest gwarancją producenta i do nich dołączamy kartę gwarancyjną podpisaną i ostemplowaną przez pracownika Sklepu.

Gwarancja jest realizowana przez specjalistyczny serwis wskazany w karcie gwarancyjnej dostarczonej z produktem.

Czas obowiązywania gwarancji i ewentualne ograniczenia są zawarte w opisie produktu.

§ 13 Promocje

1. Towary objęte promocją mogą być zakupione wyłącznie po wcześniejszej akceptacji zasad promocji.

2. Promocje nie łączą się ze sobą.

3. Promocje nie obejmują towarów objętych rabatem.

Rozdział 4. Zwroty towaru

§ 14 Zgodnie z ustawą z dn. 30 maja 2014 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2014r., poz. 827) konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki.

1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Jednak musi to dotyczyć towaru pełnowartościowego wraz z kompletem dokumentów i dowodem zakupu. Całkowity koszt przesyłki zwrotnej towaru ponosi Kupujący.

2. Skutki odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły

sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Towar musi być odesłany niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient. Klient ponosi także ryzyko utraty oraz uszkodzenia towaru do czasu dostarczenia go do Sprzedawcy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

3. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, do przesyłki zwrotnej należy dołączyć oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru, komplet dokumentów oraz dowód zakupu. W ciągu dwóch dni roboczych sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w tym punkcie wymagania, zostanie wystawiony dokument korygujący i wysłany w 2 egzemplarzach do Klienta. Podpisany jeden egzemplarz dokumentu korygującego należy odesłać do Sprzedającego, który w ciągu 10 dni od jej otrzymania dokona zwrotu zapłaty na wskazane przez Klienta konto, albo w inny, indywidualnie uzgodniony z Klientem sposób. Sprzedający ma prawo wystąpić o zwrot wartości towaru lub o odszkodowanie za jego częściowe pogorszenie.

6. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej i stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.


Rozdział 5. Prywatność i bezpieczeństwo danych

§ 15 Dane Klienta mogą zostać wykorzystane jedynie w celu i na zasadach określonych w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 104, poz. 1244).

Sklep Internetowy Paramedico zapewnia ścisłą ochronę danych osobowych przekazanych przez Klienta i wykorzystanie ich wyłącznie w celach związanych z realizacją zamówienia. Klient składając zamówienie i przekazując swoje dane osobowe wyraża zgodę na wykorzystanie tych danych na zasadach określonych w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) i Regulaminie.

Użytkownicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.Użytkownik zobowiązany jest natychmiast zawiadomić Administratora o każdej zmianie swoich danych osobowych (teleadresowych) poprzez ich uaktualnienie na indywidualnych Koncie.

W sprawach nieuregulowanych a związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem lub udostępnianiem danych osobowych, odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.).Rozdział 6. Postępowanie reklamacyjne

§ 16 Uprawniony do złożenia reklamacji jest Użytkownik.

Reklamacje mogą być składane przez Klienta w formie pisemnej listownie na adres
Medius s.c. 48-303 Nysa ul. Piłsudskiego 62a

Wadliwy towar winien być należycie zapakowany wraz ze wszelkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie (akcesoria, instrukcje, itp.).

Do towaru należy dołączyć kopię dokumentu zakupu, który jest podstawą reklamacji i opis problemu i odesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Medius s.c. 48-303 Nysa ul. Piłsudskiego 62a. Reklamacje są rozpoznawane w terminie 14 dni od ich złożenia.

Decyzja w przedmiocie reklamacji zostanie przesłana klientowi na wskazany przez niego adres elektroniczny w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji.

W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Klient o odmowie zostanie poinformowany także pisemnie na adres wskazany w formularzu zamówienia.

W przypadku uznania reklamacji towar zostanie naprawiony lub wymieniony na wolny od wad i ponownie dostarczony na koszt Sprzedającego lub serwisu gwarancyjnego.

Jeśli naprawa lub wymiana nie będą możliwe (na przykład z powodu wyczerpania asortymentu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.Rozdział 7. Wysyłka newslettera sklepu internetowego

§ 17 Klient ma możliwość zapisania się do Newslettera Sklepu Internetowego.

Newsletter jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.

Klient zapisujący się do Newslettera musi wyrazić zgodę na dostarczanie do niego przez Sklep Paramedico korespondencji drogą elektroniczną, a także musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.

Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, w tym celu należy uruchomić link znajdujący się w mailu z newsletterem lub skontaktować się z Sklep Paramedico.Rozdział 8. Postanowienia końcowe

§ 18 Administrator jest uprawniony w każdym czasie do wprowadzenia zmian w Regulaminie, przy czym zmiany wchodzić będą w życie z dniem ich ogłoszenia na stronie internetowej www.wszystko.pl o czym Administrator będzie informował Użytkownika wysyłając wiadomość e-mail na adres podany w Formularzu Rejestracyjnym W przypadku braku zgody Użytkownika na wprowadzone zmiany, Użytkownik ma prawo wypowiedzieć Umowę w terminie 14 dni od daty otrzymania wiadomości e-mail.

Administrator zastrzega sobie możliwość zaplanowanych Przerw Technicznych, w czasie których będzie wykonywał prace techniczne niezbędne do zapewnienia prawidłowego korzystania z Usług.

Administrator zobowiązuje się, w miarę możliwości planować Przerwy Techniczne w godzinach nocnych, a o terminie i przewidywanej długości trwania Przerwy Technicznej poinformuje Użytkowników z co najmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem na stronach Serwisu.

Administrator nie musi powiadamiać Użytkowników jeśli planowane przerwy w działaniu Serwisu trwają krócej niż 30 minut. Prawem właściwym jest prawo polskie, a w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa. § 18 Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.01.2015 r.

Śledź nas na Facebooku